Salgs- og leveringsbetingelser for Alfa Audio A/S

1. Gyldighed

Nærværende betingelser er gældende for salg af ydelser af enhver art, det være sig i form af fysiske leverancer, rene tjenesteydelser eller en kombination heraf, herunder salg af nyt og brugt fra Alfa Audio til kunden, med mindre andet skriftligt er aftalt. Ved uoverensstemmelse af enhver art mellem nærværende betingelser og kundens handelsvilkår går nærværende forud for kundens handelsvilkår.

2. Tilbud og prisoverslag

Afgiver Alfa Audio et tilbud, der ikke angiver acceptfrist, bortfalder tilbuddet såfremt accept ikke er kommet frem til Alfa Audio senest 4 uger fra tilbuddets dato. Afgivne prisoverslag er kun vejledende og ej bindende for Alfa Audio, uanset om sådanne overslag angives i et tilbud eller en ordrebekræftelse.

3. Ordre

Ved ordreafgivning er kunden ansvarlig for, at der foreligger fyldestgørende oplysninger om kundens egne krav, specifikationer og ønsker til ydelsen. Alfa Audio forbeholder sig ret til uden varsel at foretage nødvendige generelle ændringer i ydelser, der skal leveres, hvis det vurderes at være nødvendigt.

4. Pris

Valuta vil altid være angivet i tilbud, ordrer og fakturaer. Pris angives som udgangspunkt i danske kroner ekskl. moms, med mindre andet er aftalt. Kunden er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for Alfa Audio, ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance. Montage, implementering, pakning og transport er ikke inkluderet, med mindre andet er aftalt særskilt.

5. Betaling

Betalingsbetingelser er netto kontant inden levering, med mindre andet er aftalt.

Såfremt leveringen udskydes på grund af kundens forhold (fordringshavermora), er kunden med mindre Alfa Audio skriftligt meddeler andet alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til Alfa Audio, som om levering var sket til aftalt tid.

Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er Alfa Audio berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med 1 % pr. påbegyndt måned. Der opkræves tillige et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykkerskrivelse.

Kunden er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på Alfa Audio, som ikke er skriftligt anerkendt af Alfa Audio, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

6. Ejendomsforbehold

Alfa Audio forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt.

Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet således, at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

7. Levering/risikoens overgang levering ab. Alfa Audios A/S adresse

Levering og dermed risikoens overgang til kunden sker altid, når leverancen forlader Alfa Audios adresse, uanset om Alfa Audio ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med kunden bringer det solgte til kunden, og uanset om der er aftalt montering af det solgte, afleveringsforretning eller lignende ydelse.

Leveringstiden er fastsat af Alfa Audio efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 90 dage på grund af Alfa Audios forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at kunden ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for Alfa Audio. Ved forsinkelse herudover er kunden berettiget til at ophæve aftalen. Ophævelse er kundens eneste misligholdelsesbeføjelse og skal ske skriftligt. Kunden kan ikke rette noget erstatningskrav mod Alfa Audio i tilfælde af forsinket eller manglende levering.

Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at Alfa Audio er i en force majeure situation, som angivet i pkt. 9, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at ophæve aftalen, når hindringen har varet i mere end 90 dage.

Alfa Audio skal uden ugrundet ophold meddele kunden ændringer i leveringstiden.

8. Alfa Audios ansvar og kundens reklamation

Alfa Audio er ikke ansvarlig for projektering og/eller rådgivning overfor kunden, med mindre der er indgået særskilt skriftlig aftale om sådan projektering/rådgivning. Vil kunden reklamere over ydelsen, er denne forpligtet til at gøre dette skriftligt overfor Alfa Audio. Reklamationen skal ske straks efter manglen er konstateret, dog senest inden 8 dage efter modtagelse af ydelsen.

Umiddelbart efter levering er kunden forpligtet til at foretage de nødvendige undersøgelser af det leverede. Ved for sen reklamation fortaber kunden samtlige mangelbeføjelser.

Forandring af eller indgreb i det solgte uden Alfa Audios skriftlige samtykke fritager Alfa Audio for ethvert ansvar.

Hvis der foreligger en mangel/beskadigelse ved det leverede, som Alfa Audio er ansvarlig for, er Alfa Audio altid berettiget til at afhjælpe og/eller foretage omlevering inden rimelig tid. Hvis afhjælpning og/eller omlevering sker, kan kunden ikke gøre yderligere krav gældende mod Alfa Audio.

9. Ansvarsbegrænsning

Alfa Audio hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

Alfa Audio er ikke ansvarlig for indtræden af begivenheder, der sædvanligvis vil blive karakteriseret som force majeure, uanset om force majeure indtræder hos Alfa Audio selv eller hos en af Alfa Audio anvendt underleverandør.

10. Returnering

I de tilfælde hvor kunden er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til Alfa Audio med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til Alfa Audio i original emballage og for kundens regning og risiko. I det omfang Alfa Audio påføres forsendelsesomkostninger m.v., er Alfa Audio berettiget til at kræve disse refunderet af kunden og modregne disse i kundens eventuelle krav mod Alfa Audio. Efter afsluttet reparation eller ved ombytning er kunden forpligtet til for egen regning og risiko at afhente den reparerede eller ombyttede genstand hos Alfa Audio.

11. Immaterielle rettigheder

Alfa Audio eller producenten af den solgte vare har alle ejendomsrettigheder til leverede immaterielle ydelser, herunder men ikke begrænset til alle ophavsrettigheder. Alfa Audio bevarer ligeledes ejendomsretten til samtlige af Alfa Audio i forbindelse med ydelsen anvendte og af Alfa Audio udviklede programmer, modeller, procesmetoder samt andre lignende værktøjer.

Elektronisk lagrede materialer og andre til brug for en leverance udarbejdede værktøjer kan derfor ikke forlanges udleveret af kunden.

Kunden opnår ved leveringen af immaterielle ydelser således udelukkende en ikke eksklusiv brugsret til det leverede. Kunden forpligter sig til ikke at kopiere og/eller distribuere det leverede, herunder tegninger, specifikationer mm. Alfa Audio må frit genanvende den viden og de erfaringer, der opnås ved aftalens opfyldelse, ligesom værktøjerne, der må være udviklet i forbindelse hermed, må genanvendes.

Alfa Audio beholder således alle ejendomsrettigheder til tegninger, specifikationer o.l.

12. Produktansvar

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. Alfa Audio påtager sig ikke noget ansvar for tingsskade forvoldt af ydelser leveret til kunden fra Alfa Audio uanset af hvilken karakter.

Alfa Audio påtager sig ikke et ansvar for virus-/ormeskader eller anden sammenlignelig skadevirkning på kundens eller tredjemands hard- og /eller software, der hidrører fra Alfa Audio udleveret software, instruktioner eller dokumentation samt korrespondance og udveksling af information via e-mails eller anden til kundens brug udleveret elektronisk materiale.

Såfremt, der ikke er udvist grov uagtsomhed eller forsæt fra Alfa Audios side, fortaber kunden sin regresret overfor Alfa Audio i tilfælde af tredjemands fremsættelse af krav overfor kunden som følge af tingsskade forvoldt af ydelserne leveret til kunden.

13. Transport af rettigheder og pligter

Alfa Audio er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand uden accept fra kunden.

14. Tvistigheder

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres efter dansk ret.

Ejendomsretten til alle leverancer tilkommer Alfa Audio, indtil den fulde købesum inklusiv eventuelle omkostninger og renter er betalt.

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag seneste nyt om produkter, kurser og events